Selasa, 04 Oktober 2011

Doa Arwah dan Doa Selamat

DO’A ARWAH


ILA HADRATIN NABIYIL MUSTAFA RASULULLAHI SAW WA ALA ALIHI WASOHBIHI WAZURIYATIHI SAI UL LILLAHUMUL. ( AL – FATIHAH )

SUMMA ILA ARWAH MIN JAMI’IL AHLIL KUBUR MINAL MUSLIMINA WAL MUSLIMAT WALMUKMINI NA WAL MUKMINAT KHUSUSAN ILA ARWAH MIN UMAT MUHAMMAD ( Sebut nama Arwahnya beserta Binti ) SAIUL LILLAHUMUL ( AL – FATIHAH )

1. AL- FATIHAH
2. AL – IKHLAS ( 3 X )
3. AL- FALAG
4. AN- NAAS
5. AL- FATIHAH
6. ALIF LAM MIM

ALLAHUMMA SALLI WA SALIM ALA SAIDINA MUHAMMAD WA ALA ALI SAIDINA MUHAMMAD SAIDIL AWALIN WAL AKHIRIN SALLIM WASSALLIM WARODIYAALLAHU TABAROKA WATA ALA ANKULLI SOHABATINA RASULILLAHI AJAMAIN.

BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM
ALHAMDULILLAHI RABBIL ALAMIN. HAMDAN SAKIRIN WAYUKAFI MAZIDAH. YA RABBANA LAKALHAMDU KAMA YANBAGHI LIJALALI WAJHIKAL KARIMI AZIMI SULTHONIK. ALLAHUMMA SALLI ALA SAIDINA MUHAMMAD WA ALA ALI SAIDINA MUHAMMAD. SOLATAN TUN JINA BIHA MIN JAMI’IL AHWALI WAL AFAT, WATAQDILANA BIHA MIN JAMI’IL HAJAT WATUTAHHIRUNA BIHA MIN JAMI’IL SAI’ AT, WATARFA UNA BIHA INDAKA A’LADDARAJAT, WATUBALLGHUNA BIHA AQSOL KHOIRAT MIN JAMI’IL KHOIRAT FIL HAYATI WABA’ DAL MAMAT. WA ALA ALIHI WASOHBIHI


TASLIMAN KASIRA BIRAHMATIKA YA ARRAHAMARROHIMIN.

DO’A ARWAH
ALLAHUMMA QARAKNA WAMA HALALNA HADIYATAL LIRUHI MUSTAFA RASULULLLAHI SAW WASAWABAM MISLASAWABI ZALIKA LI ARWAHI ANBIYA IWAL MURSALIN. WASAWABAM MISLASAWABI ZALIKA LI ARWAHI ASHABI RASULILLAHI AJMA’IN, WASAWABAM MISLASAWABI ZALIKA LI ARWAHI MIN IBADIKAS SHOLIHIN, WASAWABAM MISLASAWABI ZALIKA LI ARWAHI HAZIHIL AHLIL KUBUR ………………… MINAL MUSLIMINA WAL MUSLIMAT WALMUKMINI NA WAL MUKMINAT WARHAMHUM MIN KASSALIMA. BIRAHMATIKA YA ARRAHAMARROHIMIN.

ALLAHUMMA FIRLAHA WARHAMHA WA’AFIHI WA’ FU ANHA WAJANNATA MA’A SIWAHA
ALLAHUMMA FIRLAHU WARHAMHU WA’AFIHI WA’ FU ANHU WAJANNATA MA’A SIWAHU

ALLAHUMMA FIRLAHUM WARHAMHUM WA’AFIHI WA’ FU ANHUM WAJANNATA WASIWAHUM
RABBANA FIRLANA WALI IKHWA NINAL LAZI NA SABAQUNABIL IMAN WALA TAJ ‘AL FI QULUBINA KHILAL LAZI NA AMANU RABBANA INNAKA RO UFURROHIM.

ALLAHUMMA FIRLI ZUNUBI WALIWALI DAIYA WARHAMHUMA KAMA RABBAYANI SAGHIRO. WALI JAMI’IL MUSLIMINA WAL MUSLIMAT WALMUKMINI NA WAL MUKMINAT. BIRAHMATIKA YA ARRAHAMARROHIMIN.

YA AI YA TUHAN NAFSUL MUTMAINNAH, IRJI’I ILA RABBIKI MARDIYATAM MARDIYAH FADKHULI FI IBADI WAD KHULI JANNATI.

RABBANA ATINA FIDDUNYA HASANAH WAFIL AKHIRATI HASANAH WAQINA AZABANNAR.


WASALLAHUALA SAIDINA MUHAMMAD WA ALA ALI SAIDINA MUHAMMMAD

SUBHANA RABBIKA RABBIL IZZATI AMMA YASIFUN WASSALAMUN ALAL MURSALIN WAL HAMDULILLAHI RABBIL ALAMIN ( AL – FATIHAH )

DO’A KEDUA

AMIN, AMIN, AMIN YA ALLAH ( 3 X ) YA RAHMAN ( 3 X ) YA RAHIM ( 3 X )YA ARHAMARROHIMIN.

ALLAHUMMA RABBANA TAQABBAL MINNA INNAKA ANTAS SAMI ‘UL ALIM WAMINZURRIYATINA UMMATAN MUSLIMATALAK WA ARINA MANA SIKANA WATUB ALAINA INNAKA ANTAT TAUWABURRAHIM.

WASALLAHUALA SAIDINA MUHAMMAD WA ALA ALI SAIDINA MUHAMMMAD.

DA’ WA HUMFIHA SUBHANAKALLAHUMMA WATAH YATUHUM FIHA SALAM WA AKHIRU DA’ WA HUM ANIL HAMDULILLAHIRABBIL ALAMIN.

DO’A SELAMAT

ILA HADRATIN NABIYIL MUSTAFA RASULULLAHI SAW WA ALA ALIHI WASOHBIHI WAZURIYATIHI SAI UL LILLAHUMUL. ( AL – FATIHAH )

SELAMAT

SUMMA ILA HAJAT AHLIL BAIT ( AL – FATIHAH )

1. AL- FATIHAH
2. AL – IKHLAS
3. AL- FALAG
4. AN- NAAS
5. AL- FATIHAH
6. ALIF LAM MIM


ALLAHUMMA SALLI WA SALIM ALA SAIDINA MUHAMMAD WA ALA ALI SAIDINA MUHAMMAD SAIDIL AWALIN WAL AKHIRIN SALLIM WASSALLIM WARODIYAALLAHU TABAROKA WATA ALA ANKULLI SOHABATINA RASULILLAHI AJAMAIN.

BISMILLAHIRRAHMANIRROHIM

ALHAMDULILLAHI RABBIL ALAMIN. HAMDAN SAKIRIN WAYUKAFI MAZIDAH. YA RABBANA LAKALHAMDU KAMA YANBAGHI LIJALALI WAJHIKAL KARIMI AZIMI SULTHONIK. ALLAHUMMA SALLI ALA SAIDINA MUHAMMAD WA ALA ALI SAIDINA MUHAMMAD. SOLATAN TUN JINA BIHA MIN JAMI’IL AHWALIL WAL AFAT, WATAQDILANA BIHA MIN JAMI’IL HAJAT WATUTAHHIRUNA BIHA MIN JAMI’IL SAI’ AT, WATARFA UNA BIHA INDAKA A’LADDARAJAT, WATUBALLGHUNA BIHA AQSOL KHOIRAT MIN JAMI’IL KAHOIRAT FIL HAYATI WABA’ DAL MAMAT. WA ALA ALIHI WASOHBIHI TASLIMAN KASIRA BIRAHMATIKA YA ARRAHAMARROHIMIN.

DO’A SELAMAT

ALLAHUMMA INNA NAS ALUKA SALAMATAN FIDDINA WA AFIYATAN FIL JASADINA WAZIYADATAN FIL ILMINA WABARAKATAN FI RIZKINA WATAUBATAN QABLAL

MAUT WARAHMATAN INDALMAUT, WAMAGH FIRATAN BA’DAL MAUT. ALLAHUMMA HAUWIN ALAINA FISAKARATIL MAUT. WANNA JATA MINANNARI WAL AFWA INDAL HISAB.

RABBANA ZOLAMNA ANFUSANA WA ILLAM TAGHFIRLANA WATARHAMNA LANAKUNNA MINAL KHOSIRIN. BIRAHMATIKA YA ARRAHAMARROHIMIN

ALLAHUMMAF TAHLANA ABWABAL BAROKAT, WA ABWABAL NIKMAT, WA ABWABAL RIQKI, WA ABWABAL KUAT, WA ABWABAL SIHAT, WA ABWABAL SALAMAT, WA ABWABAL AFIAT, WA ABWABAL JANNAH.
ALLAHUMMA FIRLI ZUNUBI WALIWALI DAIYA WARHAMHUMA KAMA RABBAYANI SAGHIRO. WALI JAMI’IL MUSLIMINA WAL MUSLIMAT WALMUKMINI NA WAL MUKMINAT. BIRAHMATIKA YA ARRAHAMARROHIMIN.

RABBANA FIRLANA WALI IKHWA NINAL LAZI NA SABAQUNABIL IMAN WALA TAJ ‘AL FI QULUBINA KHILAL LAZI NA AMANU RABBANA INNAKA RO UFURROHIM.

RABBANA ATINA FIDDUNYA HASANAH WAFIL AKHIRATI HASANAH WAQINA AZABANNAR.

WASALLAHUALA SAIDINA MUHAMMAD WA ALA ALI SAIDINA MUHAMMMAD

SUBHANA RABBIKA RABBIL IZZATI AMMA YASIFUN WASSALAMUN ALAL MURSALIN WAL HAMDULILLAHI RABBIL ALAMIN ( AL – FATIHAH )

DO’A KEDUA

AMIN, AMIN, AMIN YA ALLAH ( 3 X ) YA RAHMAN ( 3 X ) YA RAHIM ( 3 X )YA ARHAMARROHIMIN.

ALLAHUMMA BIHAQIL FATIHAH WASIRIL FATIHAH YA FARIJAL GHAM YA KASIFAL GHAM YA MAN LI IBADIHI

YAGHFIRU WAYADA FI’A BALA YA ALLAH WAYADA FI’A BALA YA RAHMAN WAYADA FI’A BALA YA RAHIM

ALLAHUMMA RABBANA TAQABBAL MINNA INNAKA ANTAS SAMI ‘UL ALIM WAMINZURRIYATINA UMMATAN MUSLIMATALAK WA ARINA MANA SIKANA WATUB ALAINA INNAKA ANTAT TAUWABURRAHIM.

WASALLAHUALA SAIDINA MUHAMMAD WA ALA ALI SAIDINA MUHAMMMAD.
DA’ WA HUMFIHA SUBHANAKALLAHUMMA WATAH YATUHUM FIHA SALAM WA AKHIRU DA’ WA HUM ANIL HAMDULILLAHIRABBIL ALAMIN

Tidak ada komentar: